Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

UAB UAB „Imlitex Holdings“, regon: 235527060, adres siedziby: Europos pr. 124, LT-46351 Kaunas, tel.  +370 37 322047, el. p. info@imlitex.com, (dalej: Spółka) zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Twojej prywatności. Prosimy o uważne przeczytanie treści polityki prywatności strony internetowej: https://www.imlitex.com (dalej: Polityka Prywatności), aby zrozumieć, dlaczego i w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane.

Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy na tej stronie internetowej i w jakich celach?

Aby zaprosić Cię do zapełnienia wakatu na stanowisku w naszej Spółce, zapełniamy Ci możliwość przedstawienia się poprzez wypełnienie kwestionariusza na naszej stronie internetowej lub przesłanie życiorysu (CV). W tym celu przetwarzamy następujące Twoje dane: nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych, poziomie znajomości języków obcych, aktualnym prawie jazdy i doświadczeniu zawodowym, referencje poprzedniego pracodawcy.

Na tej stronie internetowej są przetwarzane następujące dane naszych pracowników umożliwiające Twój kontakt z naszą Spółką: nazwisko, stanowisko, numer telefonu i adres e-mail. Dane te są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Aby sprostać Twoim oczekiwaniom i dobrym praktykom podczas odwiedzania naszej strony internetowej, analizujemy Twoje zachowanie podczas wizyt na portalu. Do tego celu wykorzystujemy określone narzędzia monitorujące zachowanie odwiedzających stronę internetową. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityka Plików Cookie. Twoje dane osobowe zbierane przez pliki cookie przetwarzane są za Twoją zgodą.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane pracowników przetwarzamy w terminie określonym w aktach prawnych Republiki Litewskiej. Dane niewyłonionych kandydatów zostaną zniszczone w ciągu trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji. Za zgodą kandydata możemy przetwarzać jego dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 2 (dwa) lata.

Dane naszych pracowników są przetwarzane na tej stronie internetowej do czasu ustania stosunku pracy lub zmiany stanowiska w naszej Spółce.

Ponieważ narzędzia monitorujące należą do osób trzecich, gromadzone przez nie dane są przechowywane w terminie określonym przez te osoby trzecie.

Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

Informacje o Tobie możemy udostępnić naszym pracownikom, menedżerom, pośrednikom, usługodawcom, np. osobom świadczącym usługi marketingowe oraz IT lub podwykonawcom, jeżeli jest to uzasadnione do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności oraz Polityce Plików Cookie.

Ponadto możemy udostępnić informacje o Tobie:

 • jeżeli tego wymagają przepisy prawa;
 • w celu obrony swoich praw lub prawnie uzasadnionych interesów.

Ta strona internetowa korzysta z usług osób trzecich i odsyłaczy do stron internetowych osób trzecich.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityka Plików Cookie/hyperlink do Polityki Plików Cookie/.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane dla państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej.

Twoje prawa

Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych. Masz prawo otrzymać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Podczas przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych masz prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i poszczególnych dodatkowych informacji. Te dodatkowe informacje obejmują cele przetwarzania danych osobowych, kategorie danych osobowych oraz odbiorców danych osobowych. Przedstawimy Ci kopię Twoich danych osobowych, pod warunkiem, że podstawowe prawa i wolności innych osób nie zostaną w ten sposób naruszone.
 2. Prawo żądania sprostowania danych osobowych. Masz prawo do doprecyzowania wszelkich niedokładnych Twoich danych osobowych oraz, zgodnie z celem przetwarzania, do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych. Możesz skorzystać z tego prawa, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; (ii) wycofujesz zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych; (iii) wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych; (iv) dane osobowe były przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, lub (v) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Co prawda, pragniemy zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach nie będziesz mógł skorzystać z tego prawa ze względu na obowiązujące wyjątki. Wyjątki te obejmują przypadki, w których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu: (i) skorzystania z wolności wypowiedzi i informacji; (ii) wypełnienia naszych zobowiązań prawnych; lub (iii) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Możesz skorzystać z tego prawa w następujących przypadkach: (i) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych; (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednak sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych; (iii) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Ci do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub (iv) wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania w interesie publicznym lub prawnie uzasadnionym do czasu zweryfikowania podstaw sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych zostaje ograniczone na tej podstawie, możemy nadal przechowywać Twoje dane osobowe, ale nie będziemy ich dalej przetwarzać, z wyjątkiem: (i) za Twoją zgodą; (ii) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; (iii) w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub (iv) z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
 5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją konkretną sytuacją, ale tylko w zakresie, w jakim wykorzystujemy dane do celów interesu publicznego lub prawnie uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich. Jeśli nie wyrazisz na to zgody, zawiesimy przetwarzanie Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że przetwarzanie odbywa się z istotnych uzasadnionych przyczyn, które mają charakter nadrzędny wobec Twoich interesów, podstawowych praw i wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania do celów marketingu bezpośredniego). Jeśli nie wyrazisz na to zgody, zawiesimy przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu.
 7. Prawo do przenoszenia danych osobowych. W przypadkach, w których podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest (i) Twoja zgoda lub (ii) wykonanie umowy lub działań podjętych na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.
 8. Prawo do otrzymania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.  Nie będziesz jednak mógł skorzystać z tego prawa w przypadkach, w których może to niekorzystnie wpłynąć na podstawowe prawa i wolności innych osób.
 9. Jeżeli uważasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych naruszamy przepisy o ochronie danych osobowych, masz prawo wnieść skargę do Państwowego Inspektoratu Ochrony Danych z siedzibą pod adresem: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, https://vdai.lrv.lt, adres e-mail: ada@ada.lt.
 10. W dowolnym momencie przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem przed jej wycofaniem.

Jak się z nami skontaktować?

Zawsze czekamy na opinię swoich klientów.

Skontaktuj się z nami, jeśli:

 • masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące naszej Polityki Prywatności lub Polityki Plików Cookie;
 • chcesz, abyśmy zaniechali przetwarzanie Twoich danych osobowych;
 • chcesz skorzystać ze swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, i złożyć zapytanie lub skargę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych i korzystania z przysługujących Ci praw możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: DPO@imlitex.eu lub poprzez wysłanie wniosku/skargi/opinii na piśmie pod adres: Europos pr. 124, LT-46351 Kaunas.

Zmiany do Polityki Prywatności

Dokonujemy okresowych weryfikacji naszej Polityki Prywatności oraz Polityki Plików Cookie, aby odzwierciedlały sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane. O dokonaniu istotnych zmian powiadomimy na stronie internetowej, zatem zalecamy okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności, aby być świadomym działań, jakie podejmujemy w celu zapewnienia Twojej prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności została zweryfikowana w dniu 09.06.2021 r.